14-04-2021
Вход в системата
Фактури
Общи условия
Cookies
Политика за личните данни
Предназначение
Юридически условия
Оторизирани лица
Необходими документи
Изисквания
Контакти
Тарифа
Често задавани въпроси

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

EXTRI е интегрирана система за разкриване на информация, която е предназначена за ползване от публични дружества, емитенти на ценни книжа, инвестиционни и управляващи дружества, акционерни дружества със специална инвестиционна цел, инвестиционни посредници, договорни фондове, регулирани пазари на ценни книжа и други задължени лица, които следва да разкриват информация по Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба 2) или обстоятелства за които подлежат на вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Системата EXTRI е създадена, за да отговори на изискването на чл. 42 от Наредба № 2 за разкриване на информация посредством електронна система. С въвеждането на ЕКСТРИ в експлоатация ще отпадне нуждата от подаване на документи на хартия, тъй като, подписани с универсален електронен подпис по смисъла на Закона да електронния документ и електронния подпис, формулярите на ЕКСТРИ имат силата на подаваните до момента и подписвани собственоръчно документи.

С въвеждането й в редовна експлоатация, ЕКСТРИ ще бъде задължителна за гореизброените субекти, както е посочено в текста на Наредба № 2!

Важно!

Във връзка с разширяването на функционалността на системата ЕКСТРИ във всяка една от електронните форми е допълнена функционалност, позволяваща изпращането на съобщения и файлове на чужд език. Допълнителните полета са поставени под основните в отделна секция "Версия на чужд език". Съобщенията и приложените текстове на английски език се публикуват автоматично в X3News за всички дружества, които имат платен абонамент и са маркирали отметката "Публикувай в X3News". За всички дружества, които нямат абонамент за ползване на услугите на X3News текстовете и прикачените файлове на чужд език се получават единствено от БФБ-София и не достигат до Комисията за финансов надзор.

Обръщаме Ви внимание, че в повечето форми, полетата за прикачване на файлове на български език позволяват прикачването на повече от един документи. Прикачването на файлове на българси език в секцията "Версия на чужд език" е неправилно и прикачените от Вас файлове не достигат до Комисията за финансов надзор.

Всички дружества, които са използвали полето за прикачване на файлове в секцията "Версия на чужд език" за прикачване на файлове на български език следва да попълнят отново съответните електронни форми и прикачат файловете на правилните места за да може цялата информация да достигне до желаните от тях адресати.

Комисията за финансов надзор /КФН/, "БФБ - София" АД /БФБ/ и "Централен депозитар" АД /ЦД/ уведомяват инвестиционната общност, че от 19 януари 2007 г., официално стартира интегрираната система за разкриване на информация - ЕКСТРИ, съгласно изискването Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа /Наредба № 2/.

Предвиден е адаптационен период, през който лицата задължени да разкриват информация чрез системата, могат да представят информация както чрез системата, така и на хартиен и магнитен носител. Този период обхваща времето от официалното стартиране на системата до 30 март 2007 г. включително.

След изтичането на този период, подаването на дължимата информация ще става задължително чрез ЕКСТРИ.

След официалното стартиране на системата ще могат да разкриват информация чрез нея всички публични дружества и емитенти на ценни книжа, с изключение на дружествата със специална инвестиционна цел, договорните фондове и емитентите на общински облигации. Впоследствие кръгът на лицата ползващи системата ще се разширява, докато обхване всички нормативно определени поднадзорни на КФН лица, задължени да разкриват информация по реда на Наредба № 2.

За да бъде получен достъп до системата, в БФБ следва да се регистрират електронните подписи на лицата, имащи представителна власт и на тези лица, които по закон или вътрешно-фирмени правила имат право и/или задължение да работят със системата от страна на дружеството, като: Изпълнителен директор, Директор за връзки с инвеститорите, главен счетоводител, друго упълномощено за това лице.

Системата ЕКСТРИ е създадена съвместно от КФН, БФБ и ЦД, за да отговори на изискването на чл. 42 от Наредба № 2, както и на европейските изисквания за разкриване на информация посредством електронна система. С въвеждането на ЕКСТРИ в експлоатация ще отпадне нуждата за емитенти на финансови инструменти от подаване на документи на хартия до трите институции, тъй като, подписани с универсален електронен подпис по смисъла на Закона да електронния документ и електронния подпис, формулярите на ЕКСТРИ имат силата на подаваните до момента и подписвани собственоръчно документи.

Адресът за достъп до системата чрез Интернет е https://www.extri.bg

Забележка: Пълните функционалности се прилагат единствено за емитенти на финансови инструменти. Банки-довереници ползват ЕКСТРИ единствено за уведомяване на БФБ!

Подобряване на функционалността на системата ЕКСТРИ /Системата/ и улесняване на публичните дружества и емитентите на ценни книжа при ползването й.

Считано от 30.03.2007 г. към досегашния списък с формати, които могат да се прикачват към електронните форми на Системата, се прибавя и форматът “p7s”.

Форматът “p7s” е стандарт за електронно подписани документи и се поддържа от множество безплатни софтуерни програми за подписване на електронни документи, както и от някои от безплатните програми, които издателите на електронни сертификати в страната предоставят на клиентите си. Съответните програми в максимална степен улесняват ползването на електронни сертификати и позволяват подписването на широк набор от файлове.

Безплатна програма за подписване в този формат се предлага от Информационно обслужване (DSTool - DSTool2.0.exe).

Процедура по регистрация на потребители за системата ЕКСТРИ

За да получи достъп до системата ЕКСТРИ лицето трябва да разполага със сертификат за електронен подпис, издаден от някой от следните издатели: БАНКСЕРВИЗ АД, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД, ИНФО НОТАРИ, СПЕКТЪР АД. Електронния подпис трябва да съдържа информация за номера по БУЛСТАТ на юридическото лице, което физическото лице представлява.

Регистрацията на електронния сертификат в системата става с попълването и изпращането в “БФБ-София” АД на "Заявление за регистрация на електронен сертификат в системата ЕКСТРИ" /Заявлението/.

За да се генерира Заявлението е необходимо електронния сертификат на потребителя, да е инсталиран и наличен за използване на съответния компютър. При натискане на бутона "Вход в системата" се извършва автоматична проверка дали използваният електронен сертификат е регистриран в ЕКСТРИ.

При проверката системата използва информацията в сертификата относно идентификационния номер (БУЛСТАТ) на дружеството-титуляр и името на физическото лице, на името на което е издаден електронния сертификат. Успоредно с проверката за наличието или не на съответните БУЛСТАТ и име в базата данни на системата ЕКСТРИ, се извършва и сравнение на идентификационния номер (БУЛСТАТ) на дружеството-титуляр в наличната база данни на “БФБ-София” АД (относно дружествата, чиито ценни книжа се търгуват на пода на борсата). При липса на съвпадение в базата на ЕКСТРИ и съвпадение в базата на “БФБ-София” АД системата автоматично извежда съобщение:

"В системата ЕКСТРИ няма регистриран потребител с име: ..........................., по партидата на дружество с БУЛСТАТ .......................... !"
За да може да бъде използван настоящият електронен сертификат за работа в системата ЕКСТРИ е необходимо последният да бъде регистриран. За регистрация на електронен сертификат в системата ЕКСТРИ е необходимо, лицето, на името на което е регистриран електронният сертификат, да представи в БФБ на хартиен носител – ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на електронен сертификат в системата ЕКСТРИ”

След натискане на връзката “ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на електронен сертификат в системата ЕКСТРИ” системата извежда съобщение:

“Внимание! С настоящото Заявление в системата ЕКСТРИ ще бъде регистриран електронният сертификат, който е използван за влизане в Системата. За генериране на автоматично попълнените в Заявлението полета е използвана информацията в електронния сертификат. Заявител може да бъде единствено лицето, на името на което е регистриран електронният сертификат.”

След натискане на бутона "OK" Системата генерира Заявление, в което автоматично се попълва информацията налична в използвания електронен сертификат.

Заявителят е необходимо да попълни съответните празни полета на български език, след което да отпечата така попълненото заявление. Подписаното заявление се изпраща в “БФБ-София” АД на адрес: гр. София, ул. "Три уши" № 10.

След като електронният сертификат бъде регистриран в системата ЕКСТРИ Заявителят получава автоматично съобщение, на електронния адрес наличен в електронния сертификат, за потвърждаване на регистрацията.

Относно въпроси свързани с регистарацията на електронни сертификати в системата ЕКСТРИ допълнителна информация можете да получите на телефон (+359 2) 937 09 34.

© 2004 www.eXtri.bg