04-03-2021
Вход в системата
Фактури
Общи условия
Cookies
Политика за личните данни
Предназначение
Юридически условия
Оторизирани лица
Необходими документи
Изисквания
Контакти
Тарифа
Често задавани въпроси

( ! ) Warning: include_once(/storage/data/www/htdocs/extri.bg/other.php) [<a href='http://www.php.net/manual/bg/function.include-once.php'>function.include-once.php</a>]: failed to open stream: No such file or directory in /storage/data/www/htdocs/extri.bg/index.php on line 220
Call Stack
# Time Memory Function Location
1 0.0010 260760 {main}( ) .../index.php:0
Variables in local scope (#1)
$config =
Undefined
$html =
Undefined
$pageName =
/storage/data/www/htdocs/extri.bg/index.php:220:string 'other' (length=5)
$pageNameRanges =
/storage/data/www/htdocs/extri.bg/index.php:220:
array (size=8)
 0 => string 'purpose' (length=7)
 1 => string 'users' (length=5)
 2 => string 'requirements' (length=12)
 3 => string 'documents' (length=9)
 4 => string 'other' (length=5)
 5 => string 'contacts' (length=8)
 6 => string 'statistic' (length=9)
 7 => string 'circumstances' (length=13)
$tidy =
Undefined

( ! ) Warning: include_once() [function.include.php: Failed opening '/storage/data/www/htdocs/extri.bg/other.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php') in /storage/data/www/htdocs/extri.bg/index.php on line 220
Call Stack
# Time Memory Function Location
1 0.0010 260760 {main}( ) .../index.php:0
Variables in local scope (#1)
$config =
Undefined
$html =
Undefined
$pageName =
/storage/data/www/htdocs/extri.bg/index.php:220:string 'other' (length=5)
$pageNameRanges =
/storage/data/www/htdocs/extri.bg/index.php:220:
array (size=8)
 0 => string 'purpose' (length=7)
 1 => string 'users' (length=5)
 2 => string 'requirements' (length=12)
 3 => string 'documents' (length=9)
 4 => string 'other' (length=5)
 5 => string 'contacts' (length=8)
 6 => string 'statistic' (length=9)
 7 => string 'circumstances' (length=13)
$tidy =
Undefined

Подобряване на функционалността на системата ЕКСТРИ /Системата/ и улесняване на публичните дружества и емитентите на ценни книжа при ползването й.

Считано от 30.03.2007 г. към досегашния списък с формати, които могат да се прикачват към електронните форми на Системата, се прибавя и форматът “p7s”.

Форматът “p7s” е стандарт за електронно подписани документи и се поддържа от множество безплатни софтуерни програми за подписване на електронни документи, както и от някои от безплатните програми, които издателите на електронни сертификати в страната предоставят на клиентите си. Съответните програми в максимална степен улесняват ползването на електронни сертификати и позволяват подписването на широк набор от файлове.

Безплатна програма за подписване в този формат се предлага от Информационно обслужване (DSTool - DSTool2.0.exe).

Процедура по регистрация на потребители за системата ЕКСТРИ

За да получи достъп до системата ЕКСТРИ лицето трябва да разполага със сертификат за електронен подпис, издаден от някой от следните издатели: БАНКСЕРВИЗ АД, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД, ИНФО НОТАРИ, СПЕКТЪР АД. Електронния подпис трябва да съдържа информация за номера по БУЛСТАТ на юридическото лице, което физическото лице представлява.

Регистрацията на електронния сертификат в системата става с попълването и изпращането в “БФБ-София” АД на "Заявление за регистрация на електронен сертификат в системата ЕКСТРИ" /Заявлението/.

За да се генерира Заявлението е необходимо електронния сертификат на потребителя, да е инсталиран и наличен за използване на съответния компютър. При натискане на бутона "Вход в системата" се извършва автоматична проверка дали използваният електронен сертификат е регистриран в ЕКСТРИ.

При проверката системата използва информацията в сертификата относно идентификационния номер (БУЛСТАТ) на дружеството-титуляр и името на физическото лице, на името на което е издаден електронния сертификат. Успоредно с проверката за наличието или не на съответните БУЛСТАТ и име в базата данни на системата ЕКСТРИ, се извършва и сравнение на идентификационния номер (БУЛСТАТ) на дружеството-титуляр в наличната база данни на “БФБ-София” АД (относно дружествата, чиито ценни книжа се търгуват на пода на борсата). При липса на съвпадение в базата на ЕКСТРИ и съвпадение в базата на “БФБ-София” АД системата автоматично извежда съобщение:

"В системата ЕКСТРИ няма регистриран потребител с име: ..........................., по партидата на дружество с БУЛСТАТ .......................... !"
За да може да бъде използван настоящият електронен сертификат за работа в системата ЕКСТРИ е необходимо последният да бъде регистриран. За регистрация на електронен сертификат в системата ЕКСТРИ е необходимо, лицето, на името на което е регистриран електронният сертификат, да представи в БФБ на хартиен носител – ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на електронен сертификат в системата ЕКСТРИ”

След натискане на връзката “ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на електронен сертификат в системата ЕКСТРИ” системата извежда съобщение:

“Внимание! С настоящото Заявление в системата ЕКСТРИ ще бъде регистриран електронният сертификат, който е използван за влизане в Системата. За генериране на автоматично попълнените в Заявлението полета е използвана информацията в електронния сертификат. Заявител може да бъде единствено лицето, на името на което е регистриран електронният сертификат.”

След натискане на бутона "OK" Системата генерира Заявление, в което автоматично се попълва информацията налична в използвания електронен сертификат.

Заявителят е необходимо да попълни съответните празни полета на български език, след което да отпечата така попълненото заявление. Подписаното заявление се изпраща в “БФБ-София” АД на адрес: гр. София, ул. "Три уши" № 10.

След като електронният сертификат бъде регистриран в системата ЕКСТРИ Заявителят получава автоматично съобщение, на електронния адрес наличен в електронния сертификат, за потвърждаване на регистрацията.

Относно въпроси свързани с регистарацията на електронни сертификати в системата ЕКСТРИ допълнителна информация можете да получите на телефон (+359 2) 937 09 34.

© 2004 www.eXtri.bg