14-04-2021
Вход в системата
Фактури
Общи условия
Cookies
Политика за личните данни
Предназначение
Юридически условия
Оторизирани лица
Необходими документи
Изисквания
Контакти
Тарифа
Често задавани въпроси

ИЗИСКВАНИЯ:

За да използвате системата ЕКСТРИ са Ви необходими следните устройства и софтуер:
- универсален електронен подпис по смисъла на Закона да електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП);
- четец за електронни сертификати (обикновено върви в комплект със съответния електронен подпис);
- компютър с USB порт;
- интернет връзка;
- браузър, с поддръжка на 128-битово криптиране на данните и ActiveX контроли – такива са Mozilla, Firefox, Opera, Netscape, Internet Explorer и др. Препоръчваме да изтеглите последните версии;
Необходими компоненти за работа с ЕКСТРИ
CAPICOM е компонент на Microsoft за работа с цифрови сертификати и цифрови подписи.
Ако автоматичното инсталиране на компонентите не работи, това вероятно се дължи на проблеми с достъпа в операционната система или рестриктивни настройки на Вашия уеб браузър. В такъв случай може да свалите CAPICOM v.2.0.0.3 (198 KB) от нашия сайт.
Следвайте следните стъпки:

- Запишете файла на Вашия компютър;
- Затворете всички прозорци на браузъра;
- Стартирайте файла и кликнете бутона "Install". При успешно инсталиране би трябвало да се появят съобщения "DllUnregisterServer in C:\Windows\system32\capicom.dll successed." и "DllRegisterServer in C:\Windows\system32\capicom.dll successed.";
- Тъй като CAPICOM е част от стандартната дистрибуция на MS Windows, инсталирането му би трябвало да премине без проблеми.

Инсталиране на CAPICOM на 64 битови Microsoft Windows OS.
Следвайте следните стъпки:

- Изтеглете файла capicom SDK от https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=25281
- Инсталирайте capicom SDK (capicom_dc_sdk.msi);
- Копирайте C:\Program Files (x86)\Microsoft CAPICOM 2.1.0.2 SDK\Lib\X86\capicom.dll в директорията C:\Windows\SysWOW64\capicom.dll;
- Стартирайте CMD, задължително като администратор, (десен дутон на мишката и избирате Run as Administrator)
- Регистрирайте в CMD capicom.dll с командата: %windir%\syswow64\regsvr32.exe %windir%\syswow64\capicom.dll
- При успешно инсталиране би трябвало да се появи съобщението "DllRegisterServer in C:\Windows\system32\capicom.dll successed."

Подобряване на функционалността на системата ЕКСТРИ /Системата/ и улесняване на публичните дружества и емитентите на ценни книжа при ползването й.

Считано от 30.03.2007 г. към досегашния списък с формати, които могат да се прикачват към електронните форми на Системата, се прибавя и форматът “p7s”.

Форматът “p7s” е стандарт за електронно подписани документи и се поддържа от множество безплатни софтуерни програми за подписване на електронни документи, както и от някои от безплатните програми, които издателите на електронни сертификати в страната предоставят на клиентите си. Съответните програми в максимална степен улесняват ползването на електронни сертификати и позволяват подписването на широк набор от файлове.

Безплатна програма за подписване в този формат се предлага от Информационно обслужване (DSTool - DSTool2.0.exe).

Процедура по регистрация на потребители за системата ЕКСТРИ

За да получи достъп до системата ЕКСТРИ лицето трябва да разполага със сертификат за електронен подпис, издаден от някой от следните издатели: БАНКСЕРВИЗ АД, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД, ИНФО НОТАРИ, СПЕКТЪР АД. Електронния подпис трябва да съдържа информация за номера по БУЛСТАТ на юридическото лице, което физическото лице представлява.

Регистрацията на електронния сертификат в системата става с попълването и изпращането в “БФБ-София” АД на "Заявление за регистрация на електронен сертификат в системата ЕКСТРИ" /Заявлението/.

За да се генерира Заявлението е необходимо електронния сертификат на потребителя, да е инсталиран и наличен за използване на съответния компютър. При натискане на бутона "Вход в системата" се извършва автоматична проверка дали използваният електронен сертификат е регистриран в ЕКСТРИ.

При проверката системата използва информацията в сертификата относно идентификационния номер (БУЛСТАТ) на дружеството-титуляр и името на физическото лице, на името на което е издаден електронния сертификат. Успоредно с проверката за наличието или не на съответните БУЛСТАТ и име в базата данни на системата ЕКСТРИ, се извършва и сравнение на идентификационния номер (БУЛСТАТ) на дружеството-титуляр в наличната база данни на “БФБ-София” АД (относно дружествата, чиито ценни книжа се търгуват на пода на борсата). При липса на съвпадение в базата на ЕКСТРИ и съвпадение в базата на “БФБ-София” АД системата автоматично извежда съобщение:

"В системата ЕКСТРИ няма регистриран потребител с име: ..........................., по партидата на дружество с БУЛСТАТ .......................... !"
За да може да бъде използван настоящият електронен сертификат за работа в системата ЕКСТРИ е необходимо последният да бъде регистриран. За регистрация на електронен сертификат в системата ЕКСТРИ е необходимо, лицето, на името на което е регистриран електронният сертификат, да представи в БФБ на хартиен носител – ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на електронен сертификат в системата ЕКСТРИ”

След натискане на връзката “ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на електронен сертификат в системата ЕКСТРИ” системата извежда съобщение:

“Внимание! С настоящото Заявление в системата ЕКСТРИ ще бъде регистриран електронният сертификат, който е използван за влизане в Системата. За генериране на автоматично попълнените в Заявлението полета е използвана информацията в електронния сертификат. Заявител може да бъде единствено лицето, на името на което е регистриран електронният сертификат.”

След натискане на бутона "OK" Системата генерира Заявление, в което автоматично се попълва информацията налична в използвания електронен сертификат.

Заявителят е необходимо да попълни съответните празни полета на български език, след което да отпечата така попълненото заявление. Подписаното заявление се изпраща в “БФБ-София” АД на адрес: гр. София, ул. "Три уши" № 10.

След като електронният сертификат бъде регистриран в системата ЕКСТРИ Заявителят получава автоматично съобщение, на електронния адрес наличен в електронния сертификат, за потвърждаване на регистрацията.

Относно въпроси свързани с регистарацията на електронни сертификати в системата ЕКСТРИ допълнителна информация можете да получите на телефон (+359 2) 937 09 34.

© 2004 www.eXtri.bg