14-04-2021
Вход в системата
Фактури
Общи условия
Cookies
Политика за личните данни
Предназначение
Юридически условия
Оторизирани лица
Необходими документи
Изисквания
Контакти
Тарифа
Често задавани въпроси

ОТОРИЗИРАНИ ЛИЦА:

Оторизирани лица за работа със системата ЕКСТРИ са същите лица, които до момента са подписвали съответните формуляри на хартия (представляващите дружеството, Директор за връзки с инвеститорите, счетоводители и т.н.), като в случая подписването на документите става с универсален електронен подпис по смисъла на Закона да електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП). Един документ може да се преподписва от няколко лица. Електронните подписи са индивидуални (издават се на физическо лице). Физическото подписване на документ или формуляр (самото действие) може да се осъществи и от друго лице, но следва да се има предвид, че универсалният електронен подпис по смисъла на ЗЕДЕП има пълна правна сила на собственоръчен подпис и предоставянето му на трети лица може да има негативни последици за титуляра.

Подписването на формите в ЕКСТРИ става единствено с регистриран в БФБ електронен подпис. В БФБ трябва да се регистрират електронните подписи на лицата, имащи представителна власт и на лицата, които по закон или вътрешно- фирмени правила имат право и/ или задължение да работят със системата, като: Изпълнителен директор, Директор за връзки с инвеститорите, главен счетоводител, друго упълномощено за това лице.

Всички документи изпращани чрез системата ЕКСТРИ се подписват с електронни подписи на лицата, които са задължени да подписват съответните документи. В случаите, когато дружеството се представлява заедно от две или повече лица документите следва да бъдат подписани от всеки един от тях. Подписването на формата, към която са прикачени документи, удостоверява единствено факта, че тези документи са прикачени към съответната форма. Преди прикачването всеки от документите следва да бъде подписан с индивидуалния електронен подпис на лицето или лицата, които имат задължението да ги подпишат.

Електронните форми от ЕКСТРИ, към които не се прикачват документи се подписват с електронен подпис на лицето, което е задължено да я подаде, или от лицето имащо представителна власт.

В случай, че представителната власт се упражнява от повече от едно лице, към формата следва да бъде прикачен файл, подписан с електронните подписи на представляващите лица.


Подобряване на функционалността на системата ЕКСТРИ /Системата/ и улесняване на публичните дружества и емитентите на ценни книжа при ползването й.

Считано от 30.03.2007 г. към досегашния списък с формати, които могат да се прикачват към електронните форми на Системата, се прибавя и форматът “p7s”.

Форматът “p7s” е стандарт за електронно подписани документи и се поддържа от множество безплатни софтуерни програми за подписване на електронни документи, както и от някои от безплатните програми, които издателите на електронни сертификати в страната предоставят на клиентите си. Съответните програми в максимална степен улесняват ползването на електронни сертификати и позволяват подписването на широк набор от файлове.

Безплатна програма за подписване в този формат се предлага от Информационно обслужване (DSTool - DSTool2.0.exe).

Процедура по регистрация на потребители за системата ЕКСТРИ

За да получи достъп до системата ЕКСТРИ лицето трябва да разполага със сертификат за електронен подпис, издаден от някой от следните издатели: БАНКСЕРВИЗ АД, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД, ИНФО НОТАРИ, СПЕКТЪР АД. Електронния подпис трябва да съдържа информация за номера по БУЛСТАТ на юридическото лице, което физическото лице представлява.

Регистрацията на електронния сертификат в системата става с попълването и изпращането в “БФБ-София” АД на "Заявление за регистрация на електронен сертификат в системата ЕКСТРИ" /Заявлението/.

За да се генерира Заявлението е необходимо електронния сертификат на потребителя, да е инсталиран и наличен за използване на съответния компютър. При натискане на бутона "Вход в системата" се извършва автоматична проверка дали използваният електронен сертификат е регистриран в ЕКСТРИ.

При проверката системата използва информацията в сертификата относно идентификационния номер (БУЛСТАТ) на дружеството-титуляр и името на физическото лице, на името на което е издаден електронния сертификат. Успоредно с проверката за наличието или не на съответните БУЛСТАТ и име в базата данни на системата ЕКСТРИ, се извършва и сравнение на идентификационния номер (БУЛСТАТ) на дружеството-титуляр в наличната база данни на “БФБ-София” АД (относно дружествата, чиито ценни книжа се търгуват на пода на борсата). При липса на съвпадение в базата на ЕКСТРИ и съвпадение в базата на “БФБ-София” АД системата автоматично извежда съобщение:

"В системата ЕКСТРИ няма регистриран потребител с име: ..........................., по партидата на дружество с БУЛСТАТ .......................... !"
За да може да бъде използван настоящият електронен сертификат за работа в системата ЕКСТРИ е необходимо последният да бъде регистриран. За регистрация на електронен сертификат в системата ЕКСТРИ е необходимо, лицето, на името на което е регистриран електронният сертификат, да представи в БФБ на хартиен носител – ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на електронен сертификат в системата ЕКСТРИ”

След натискане на връзката “ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на електронен сертификат в системата ЕКСТРИ” системата извежда съобщение:

“Внимание! С настоящото Заявление в системата ЕКСТРИ ще бъде регистриран електронният сертификат, който е използван за влизане в Системата. За генериране на автоматично попълнените в Заявлението полета е използвана информацията в електронния сертификат. Заявител може да бъде единствено лицето, на името на което е регистриран електронният сертификат.”

След натискане на бутона "OK" Системата генерира Заявление, в което автоматично се попълва информацията налична в използвания електронен сертификат.

Заявителят е необходимо да попълни съответните празни полета на български език, след което да отпечата така попълненото заявление. Подписаното заявление се изпраща в “БФБ-София” АД на адрес: гр. София, ул. "Три уши" № 10.

След като електронният сертификат бъде регистриран в системата ЕКСТРИ Заявителят получава автоматично съобщение, на електронния адрес наличен в електронния сертификат, за потвърждаване на регистрацията.

Относно въпроси свързани с регистарацията на електронни сертификати в системата ЕКСТРИ допълнителна информация можете да получите на телефон (+359 2) 937 09 34.

© 2004 www.eXtri.bg